از آرمان گرایی تا واقعیت
نگاهی به شکاف میان فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی در سبزوار
 هفته نامه ستاره شرق
 29 امرداد 1396

 هفته نامه ستاره شرق
 15 امرداد 1396

 هفته نامه ستاره شرق
 4 تیر 1396