دوستداران و ارادتمندان خیام، به خوبی می دانند که او، با کوله باری از آگاهی و خرد، با آن همه رباعیات تند و پر معنی، نه صرفن یک شخص یا یک سراینده معمولی، که حامل تفکری خاص و پیامی از جهان فلسفه برای آدمیان است. خیام، آینه اندیشه پخته و سنجیده ای است که بشر را از هر گونه رنج ذهنی باز می دارد و او را فرا می خواند به جهانی که سر تا پای آن، حورسرشتان اند و شراب (سرخوشی) و زندگی در لحظه.

خیام، ضمن این که به بی معنایی و کم اهمیت بودن زندگی و بازی های این دنیا پی برده و از بیش تر دل بستگی های کاذب و پوچ دنیوی دست کشیده است، انسان را به خوش گذرانی دعوت می کند. او هیچ گاه انسان را در اندوه گذشته ها و امید های دور و دراز آینده غرق نمی کند؛ زیرا می داند نهایتن این سرنوشت است که حکمفرماست و سرنوشت است که با سختی بی مانندی، جهان و آدمیان را بازی می دهد و اصولن هر گونه نقشه چینی و برنامه ریزی برای اهداف بلند بالا را، بی معنا و مسخره می داند؛ چرا که از اساس، این جهان را بازی پوچ و مضکی می داند که فقط ممکن است افراد نپخته را به خود مشغول سازد و آن چه ما امروز می بینیم و می شنویم، جز صحنه های تکراری و خسته کننده فریبنده و بی محتوا نیستند.

بر خلاف آن چه در ظاهر احساس می شود، خیام بهتر از هر کس دیگری، بر ستمگری بی پایان سرنوشت آگاه است و با زبانی تند، لب به شکایت می گشاید:

ای چرخ فلک خرابی از کینه توست!

بی دادگری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست


اما چاره چیست و راه کجاست؟ آیا باید هر لحظه در نبرد با زندگی بود و لحظات را به آینده نامعلوم و سرنوشت ظالمی که جهان را به بازی گرفته است، فروخت؟


امروز تو را دسترس فردا نیست

و اندیشه ی فردات بجز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

که این باقی عمر را بها پیدا نیست

خیام، روح سرکش انسان خردمند و پرسش گر را به لحظه ای عیش و نوش فرا می خواند و به او می گوید: مبادا غرق بازی تقدیر شوی و خود را در این بازی شریک نمایی! این لحظه را زندگی کن و غم دیروز و فردا را نخور که نه گذشته ها باز می گردد و نه چیز ارزشمندی در آینده به انتظار نشسته است؛ پس همینک را شاد بزی و شاد زیستن را تجربه کن که فردا از تو جز مشتی خاک، چیزی باقی نخواهد ماند؛ پس تا دیر نشده، شتاب کن!


دریاب که از روح جدا خواهی رفت

در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

خیام در واقع، به بازی های پیچیده زندگی ریشخند می زند و راه رویارویی با آن ها را، نه در پیکار لحظه به لحظه و شور و انگیزه برای بهتر کردن و بهتر شدن، که در کناره گیری از این جریانات می بیند؛ اندیشمند پیرو خیام، یک گوشه می نشیند و فارغ از هر گونه امید و آرزو یا عذاب و احتیاجی، زندگانی را در کنار باغ های بهشت مانند و در نظاره جوی آب روان، درختان و گل ها و پرندگان، و عشق بازی سپری می کند.


ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب


________________
پیش نهاد مرتبط: کتاب « ترانه های خیام »، نوشته صادق هدایت