شهریور 1396

- انزوای لعنتی

- حال نسبتن خوب


امرداد 1396

خیام گرایی 

- تلاش برای نوشتن